زیبایی کاراته - مدیر ذهن

زیبایی کاراته

زیبایی کاراته : هر ضربه یا لگدی را که می‌زنید و یا از سوی حریفتان بر روی شما اجرا می‌شود. می‌تواند معنای مرگ یا زندگی داشته باشد. این مفهوم، روح کاراته‌ دو را تشکیل می دهد. فلسفه‌ی کاراته را [...]

نمایش یک نتیجه